NYHETSBREV

     

PUTTE

 

Nyhetsbrev Nr. 1                                      

Ett stort antal vetenskapliga rapporter om CHLORELLA  har utkommit under de 126 gångna åren sedan 1890 då mikrobiologen W. Bejerinck fann den gröna mikroalgen utanför den holländska kusten. Inte minst i Japan har man vetenskapligt studerat chlorellas välgörande egenskaper som bland annat omfattar immunsystemet som skall kunna försvara oss mot attacker från främmande bakterier, virus och genetiska sjukdomar.

Många kliniska tester och försök har även utförts runt om i andra delar av världen sedan dess och vi har valt att notera undersökningarna under ledning av prof. Randall Merchant vid Virginia Commonwealth University’s Medical College of Virginia och som ligger som underlag för fortsatta behandlingsmetoder. (Prof. Randall Merchant har vid tidigare tillfälle gjort lyckosamma försök med höga doser av chorella pyrenoidosa och CGF (chlorella tillväxtfaktor) på patienter med hjärntumörer och de goda resultaten har lett till att man än idag använder denna metod med stor framgång.) 

Forskarna önskade att, vid dessa försök, finna bevis för potentialen hos Chlorella pyrenoidosa att kunna lindra symptom, förbättra livskvalitet och normalisera kroppsfunktioner hos personer med kroniska sjukdomar, i detta fall, fibromyalgi (FMS), ulcerös kolit och för högt blodtryck. Dubbelblinda, placebokontrollerade, randomiserade kliniska försök gjordes på 55 personer med fibromyalgi, 33 med för högt blodtryck och 9 personer med ulcerös kolit. Samtliga försökspersoner konsumerade 50 tabletter (10 gram) av ren chlorella pyrenoidosa samt 100 milliliter av CGF varje dag i 2 eller 3 månader.

Resultatet av ovan undersökning visade bl.a. på lindring av ömhet i de s.k. triggerpunkterna, allmän smärtlindring, minskad oro, förbättrade mag- och tarmfunktioner och förbättrad sömn.

Läkarteamet kunde härmed bevisa att ett dagligt intag av chlorella i tablettform och chlorella tillväxtfaktor (CGF) kunde hjälpa flertalet undersökta patienter med att få lindring av smärtsamma och söndrande symtom vid tillståndet.

Fibromyalgi är ett syndrom karaktäriserat av kronisk smärta i muskler, senor och ligament. Det kallas ofta för ”kameleontsyndromet” därför att det är så svårt att diagnostisera. Tillståndet förekommer oftast hos kvinnor särskilt i trettio till fyrtio års ålder. Fibromyalgi är en reumatisk obalans karaktäriserad av korta, smärtande muskler med ett antal s.k. triggerpunkter. Många som lider av detta tillstånd vet inte vad felet är. Många personer med fibromyalgi har ständiga smärtförnimmelser i de triggerpunkterna, som i vissa fall kan uppgå till runt 18 st., känner sig trötta, har olust, dåliga tarmrörelser och lider av sömnsvårigheter. De sistnämnda innefattar att personer med fibromyalgi ofta inte kan uppnå tillräckligt djup sömn. Andra sömnproblem involverar sömnapné (sömnapnésyndromet innebär upprepade andningsavbrott under sömnen och de störande symptom och fynd som förorsakas av dessa avbrott), restless legs (Ekboms syndrom) och en plötslig kontraktion av muskler. Sekundär tarminfektion kan förekomma som i sin tur hindrar upptagning av näring som ofta påskyndar bristfälligheter.

Sålunda upplever personer som lider av fibromyalgi ett kretslopp av trötthet och illamående. Detta tillstånd kan också förvärras av livsstilsfaktorer innefattandes stress, oro och trauma. 

 ULCERÖS KOLIT (blödande grovtarmskatarr).

Mellan den 30 augusti och den 2 september, 1999 presenterade Dr. Randall Merchant tillsammans med kollegerna Dr. C.A. Carmack, Dr.P.G. Patrick och Dr. D.F. Kirby nedanstående studier utförda vid Medical College of Virginia Hospitals i Virginia Commonwealth University, Richmond, USA under GASTRO 99, en internationell konferens gällande gastrointestinala sjukdomar. Denna konferens tilldrog sig i Vancouver, British Columbia.

Ulcerös kolit är en vanlig och kronisk form av inflammatorisk tarmsjukdom. Sjukdomen karaktäriseras histologiskt som inflammation involverande ändtarmsslem förekommande i grovtarmen (”sårig tjocktarmsinflammation”). Ulcerös betyder sårig och kolit betyder inflammation i tjocktarmen och som i första hand drabbar slemhinnan i tarmen. Vanligast förekommer inflammation i den nedre delen av tjocktarmen. Likaså är även ändtarmen alltid inflammerad vid en akut attack av ulcerös kolit.

Ulcerös kolit yttrar sig vid akut attack i form av diarré då nästan alltid blod och slem förekommer i avföringen. Svåra magsmärtor kan även förekomma och ibland med feber vilket tyder på en allvarlig attack av sjukdomen.

Vid ovan nämnda studier intog 9 personer med ulcerös kolit chlorella pyrenoidosa i form av 10 g (50 tabletter) samt 100 ml av CGF chlorella tillväxtfaktor) varje dag under två månader. Målsättningen för denna studie var att försöka påvisa om ett diettillskott av chlorella skulle kunna frambringa förbättringar av försökspersonernas kliniska och funktionella status. 9 personer med likartade symptom deltog vid denna försöksstudie. Varje patient genomgick en grundläggande och flexibel sigmoidoskopisk undersökning. Patienterna återvände till kliniken efter en månad och åter en gång i slutet av studien.

Blodprover som togs vid varje tillfälle i avsikt att kunna fastställa om förändringar av serum, celler och sänkningsreaktion förekom indikerade på att värdena förblev normala och inom variationsgränserna. Vare sig vikt, hjärtvärden och blodtryck ändrades nämnvärt under tiden för undersökningen. Varje patient kunde klart konstatera att man redan under den första tiden för behandlingen kände en klar förbättring och lindring av symptom.

Sjukdomens aktivitetsindex samt patienternas egna konstaterande visar starkt på att samtliga försökspersoner hade blivit bättre av ett diettillskott av chlorella pyrenoidosa.

Det positiva resultatet från denna pilotstudie har lett forskarna till att besluta om en större och mer påvisande dubbelblind och placebokontrollerad klinisk studie av patienter med ulcerös kolit.

HYPERTONI (högt blodtryck – systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck).

Dr. Randall Merchant professor i anatomi och neurokirurgi vid Virginia Commonwealth University utförde nyligen en tre månader lång placebokontrollerad studie av 24 försökspersoner med mild till moderat hypertoni som slutade med traditionell medicinering och istället försågs dagligen med chlorellatabletter och CGF (chlorella tillväxtfaktor).

Resultatet av denna studie presenterades i april 1999 på det årliga mötet vid Federation of the Societies for Experimental Biology i Wahington, D.C., USA.

I slutet på studien hade 38 % av försökspersonerna lägre blodtryck och 29 % hade samma blodtryck som då de hade tagit sin blodtrycksdämpande medicin. Ett oväntat upptäckt var att den genomsnittliga nivån av blodkolesterol för hela gruppen statistiskt visade en nedgång med 14 %.

Dr. Merchant hoppades kunna utföra mer kliniska studier med chlorella i avsikt att kunna visa om liknande kolesterolsänkning skulle visa sig hos personer med hög kolesterol men som inte led av hypertoni.

________________

 Nyhetsbrev Nr. 2     

EN JÄMFÖRELSE MELLAN CHLORELLA OCH SPIRULINA

Det förekommer andra ätbara alger såsom bl.a. spirulina, scendedesmus, chlorococcum, dunaleiella salina och sjögräs som används mycket av Orientens folk. Men ingen alg har så imponerande egenskaper som chlorella pyrenoidosa.

Det förekommer en del konsumenter som förväxlat spirulina med chlorella. Eftersom den torkade formen av spirulina också är grön till färgen, är det ofta svårt att skilja de båda algerna åt. Ökad förvirring kan bero på att båda sorterna finns i tablettform men även om spirulina är en intressant alt och finns på hyllorna inom hälsokostbranschen, så kan den inte ersätt chlorella.

Spirulina är en flercellig spiralformad alg och helt olik den runda encelliga formen nos chlorella. Även om spirulina och chlorella ser lika ut i tablettform, skiljer de sig vetenskapligt helt och hållet. De tillhör helt olika system samt olika klass och order. Chlorella tillhör klassen Chlorophycae och Chlorococales order och är en eukaryot medan spirulina tillhör klassen Cyanophycae (cyanobakterie) och Nostocales order och är en prokaryot. 

Chorella är en encellig planta, Spirulina är en flercellig cyanobakterie. 

Chlorella har en ”äkta” nukleid (cellkärna) och mäter tre till åtta mikroner i storlek emedan spirulina är 100 gånger större än chlorella och saknar inre organeller. Spirulina är en spiralformad blå/grön bakterie, chlorella är en klotformad grönalg.

Den huvudsakliga pigmenteringen vid fotosyntesen skiljer även de båda alger-na åt. Chlorella producerar klorofyll a, b och betakaroten, emedan Spirulina producerar klorofyll a,b, betakaroten och phycocyanin. De skiljer sig även strukturmässigt, genom att spirulina, i motsats till Chlorella varken har kloroplaster eller cellmembran. Chlorella innehåller 5 – 10 gånger mer klorofyll (upp till 7 %) och 3 gånger mer kalcium än Spirulina. Chlorella innehåller c-vitamin, spirulina har inget C-vitamin.

Chlorella pyrenoidosa innehåller Chlorella tillväxtfaktor (CGF).                                  Vad som skiljer chlorella pyrenoidosa markant från andra nämnda alger är det stora vetenskapliga intresset. Chlorella pyrenoidosa har undersökts av bl.a. Rockefeller Foundation, Carnegie Institute, Pasteur Institute och NASA.

Chlorella har sedan länge varit och är fortfarande intressant ur medicinsk forskningssynpunkt i USA, Japan, Tyskland, Ryssland, Frankrike och Israel.

Spirulina har inte den cellulosauppbyggda cellväggsstrukturen som chlorella har och som har visat sig så värdefull genom att den kan dra till sig tungmetaller och andra gifter och föra ut dessa mer effektivt genom tarmsystemet i huvudsak, men även genom luftorganen, urinen och huden, vårt största organ.

Det är denna speciella cellkonstruktion och innehåll, tillsammans med den unika och välgörande tillväxtfaktorn (CGF), som placerar chlorella pyrenoidosa som det yppersta av alla välgörande alger i vår natur och som därför ofta kallas för ”algernas konung”.

Det är även värt att notera skillnaden mellan chlorella pyrenoidosa och chlorella vulgaris (en annan medlem av chlorellafamiljen).

Chlorella pyrenoidosa är ensam om att innehålla den så viktiga aktiva substansen sporopollenin, en unik karotenliknande polymer som har blivit identifierad som det ämne som binder och bortför hydrokarbongifter som DDT och PCB, kvicksilver, kadmium, uranium, bly m.fl. tungmetaller.

Vitamin A

Det har under tidigare år skrivits mycket om intag av vitamin A i samband med hälsofara för gravida och rökare. Vi måste påpeka att det gäller i så fall endast vitaminet framställt på syntetisk väg och inte betakaroten/A-vitamin som bl.a. chlorella och morötter innehåller.

För mer information om chlorella pyrenoidosa: ring 042 13 53 04 eller 0708 511 452

______________

Nyhetsbrev Nr. 3

VIKTIG STUDIE VISAR ATT CHLORELLA pyrenoidosa BIDRAR TILL ATT REDUCERA NYFÖDDA BARNS EXPONERING FÖR KEMISKA GIFTER

Japanska forskare ha nyligen publicerat resultatet av en unik studie som bekräftar att Chlorella pyrenoidosa har förmågan att kunna starkt reducera överföring av de dödliga gifterna dioxiner, furaner och PCB från moder till foster*. Förutom att havande mödrar som åt Chlorella pyrenoidosa kunde förhindra att deras foster utsattes för exponering av dessa gifter i livmodern, visade det sig också att deras bröstmjölk innehöll betydligt mindre mängd av gifter.

Medan ett större antal tidigare gjorda djurstudier rapporterat Chlorella avgiftande kapacitet, har det förekommit relativt få studier som har kunna dokumentera denna förmåga vid humana försök. Djur studier som publicerades under 1980 och 1990-talen indikerade att Chlorella kunde snabba på bortförandet av klorerade hydrokarbon som används vid tillverkningen av många lantbrukskemikalier som t.ex. pestisider.

Chlorella används i många länder vid avgiftningsprocesser av tungmetaller. Chlorella pyrenoidosa kan snabba på utsöndringen av kvicksilver, kadmium och andra giftiga metaller utan att störa balansen av essentiella mineraler – ett problem som är kopplat till använ-dandet av syntetiskt kelaterande ämnen.

Dioxiner och deras närmaste kemiska kusiner, kända som furaner är extremt uthålliga miljöföroreningar som produceras som biprodukter till ett stort antal industriella processer vilket omfattar klorering, inkluderat papperstillverkning och produktionen av alla pro-dukter med PVC. Dessa gifter produceras inte enbart vid tillverkningsstadiet utan frigörs även då produkterna bränns upp vid slutet av sin livscykel.

En form av dioxin, känd som 2,3,7,8-TCDD,är en av de mest giftiga kemikalierna känt för människa och är klassificerat som Klass 1 cancerogen (känt att kunna orsaka cancer hos människan).

Den japanska dioxinstudien förser oss med övertygande bevis på att ett av det lättaste sättet att skydda sig från hälsoskadliga effekter av giftiga ämnen är att dagligen äta en högkvalitativ funktionell näring som Chlorella pyrenoidosa.

Den senaste studien underskattar helt tydligt vikten av tidigare forskning med Chlorella genom att bekräfta att denna planta  i realiteten kan avgifta kroppen från alla toxiska element som testats så långt, och att denna möjlighet gäller både för människor som djur.

Det är av största vikt att man väljer att använda ett tillskott av Chlorella pyrenoidosa, som kultiverats under strängt sanitära villkor och är testat för avsaknad av giftiga ämnen i sig själv. 

Det finns ett antal olika ”familjemedlemmar” av Chlorella som är tillgängliga idag, men endast Chlorella pyrenoidosa innehåller den unika komponenten, sporopollenin som har visat sig spela en viktig roll vid processen med kemikalieavgiftningen. **

Det senaste beviset från Japan, då man samtidigt tar i beaktande de två senaste rapporterna från ”The Environmental working Group” borde bidra till att övertyga vem som helst som är intresserad av sin egen och sin familjs goda hälsa att placera Chlorella pyrenoidosa längst upp på listan av funktionell föda att äta dagligen.

*Nakano, S; et al ”Maternal-fetal distribution and transfer of dioxins in pregnant women in Japan and attempts to reduce maternal transfer with Chlorella pyrenoidosa supplements”.

Chemosphere June 200

**Pore, R.S. “Detoxification of chlordecone poisoned rats with   chlorella derived sporopollenin”.

Drug Chem Toxicol. 1984; 7(1): 57-71

För mer information om chlorella pyrenoidosa: ring 042 13 53 04 eller 0708 511 452          

_____________

Nyhetsbrev Nr. 4   September 11, 2012  

Chlorella pyrenoidosa tillskott reducerar risken för blodbrist, proteinuri och ödem hos gravida kvinnor. 

/Nakano S, Takekoshi H, Nakano M. Saiseikai Nara Hospital, Nara, Japan/

Plant Foods Hum Nutr. 2010 Mar;65 (1): 25-30 

Abstrakt

Blodbrist vid graviditet och hypertension (högt blodtryck) i samband med graviditet (PIH) är vanliga och potentiellt farliga besvär vid detta tillstånd och den gravida kvinnans näringsstatus är en av de ledande orsakerna.

Chlorella innehåller stora kvantiteter av folsyra vitamin B-12 och järn, och kan hjälpa till med att lindra blodbrist och blodtrycks-problem. Vårt mål var att undersöka chlorellas skyddande effekter hos gravida, japanska kvinnor med anemi och blodtrycksproblem.

Ett antal av 70 gravida kvinnor placerades i kontrollgruppen (n = 38) eller Chlorella-gruppen (n =32). Chlorellagruppens kvinnor fick dagligen 6 gram chlorella pyrenoidosa från 12:e till 18:e veckan från havandeskapet till förlossningen.

Tillstånd av anemi hos kvinnor i Chlorellagruppen (hemoglobinnivå > 11 g/dl) var signifikativt lägre jämfört med kvinnorna i kontroll-gruppen under det andra och tredje kvartalet. Därtill, visade det sig att kvinnorna i Chlorellagruppen hade betydligt lägre omfattning av proteinuri (markör för njurskada mm.) och ödem under tredje kvartalet.

Dessa resultat påvisar att Chlorellatillskott signifikativt minskar risken för anemi hos gravida kvinnor liksom proteinuri och ödem. Chlorella kan därför påräknas som mycket lämplig näring och källa till folsyra, vitamin B-12 och järn för gravida kvinnor

     N Y H E T S B R E V NR. 13      Augusti 10, 2013 

AVGIFTING, IMMUNOLOGI OCH LÄKANDE EGENSKAPER HOS CHLORELLA.WORLD CONVENTION OF TRADITIONAL MEDICINE & ACUPUNCTURE,

Singapore, Mars 18 och 19, 2000

Dr. Paul Tse A.H.C.M., C.E.T., C.T., R.A.c.

Registrerade läkare och akupunkturist.

Vice Chairman of The Convention.

Sammanfattning

Chlorella är en liten grön encellig alg som har levt i färskvatten i över 2,5 millioner år. Den upptäcktes först, senare 1800-talet av en holländsk biolog,

Den innehåller över 50 % protein och den högsta koncentrationen av kloro-fyll och MER nukleinsyra (RNA och DNA) än någon annan känd planta.

I och med att den inte är förgiftande, är den en idealisk som föda liksom även som en naturlig medicin.

Kliniska studier och medicinskt vetenskaplig forskning visar att:

  1. Chlorella kan avgifta kroppen från toxiner som bly, kvicksilver, kadmium, arsenik, pesticider, uranium, insekticider, PCB. etc.
  2. Chlorella stimulerar immunsystemet: Chlorella stimulerar produktionen av interferon, makrofager och T-celler, och därigenom stimulera immunsystemet.
  1. Chlorella innehar en stor och omfattande mängd med läkande egen-skaper som: diabetes 2, sårläkning, bukspottskörtelns hälsa, blödande tandkött och tandlossning, PMS, artrit, ateroskleros, högt blodtryck, konstipation, kroniskt trötthetssyndrom, cancer, hjärtsjukdom och många andra både vanliga och sällsynta sjukdomar.

I världen förekommer det en stor mängd med vetenskapliga studier och skrifter om chlorellas goda egenskaper. (ca 800 studier).

Enligt den kinesiska medicinen, är chlorellas innehåll effektiv för xue (blod), jing (innersta väsen), chi (qi = vital energi) och shen (själ).

Slutsats

Chlorella är en naturligt hel föda. Ur synpunkt näring, så har chlorella ett vitt spektrum som kan kurera en stor mängd sjukdomar relaterade till närings-brist. (Hanterade råvaror, miljögifter, stressfaktorer, dåligt levnadssätt, etc.).

Ur en medicinsk synpunkt har det bevisats att chlorella har förmåga att av-gifta och förbättra immunsystemets funktioner.

Ur klinisk synpunkt, har chlorella rapporterats kunna läka många både vanliga och sällsynta sjukdomar och problem.

Ovan egenskaper är de mest väsentliga egenskaperna för att kunna få och behålla en frisk kropp.

Chlorella kan användas som preventiv medicin, normalisering av kroppen samt användas som en läkande och vitaliserande föda.

Kvaliteten av chlorella är dock helt avgörande!

________

NYHETSBREV NR. 16

BETYDELSEN AV REN OCH FULL NÄRING I CHLORELLA PYRENOIDOSA.

Det förekommer ca 12 olika familjemedlemmar av plantan Chlorella. Vi beskriver här Chlorella pyrenoidosa, Chlorella Vulgaris och Spirulina platensis. Chlorella vulgaris är näringsmässigt underlägsen Chlorella pyrenoidosa.

Helt avgörande för kvalitet, näringsinnehåll och effekt är alltid viktigt. Var odlas den, hur odlas den och hur är den behandlad efter odlingen fr att kunna användas för människor och djur. Det talas idag om att den renaste Chlorella kommer från soldränkta områden i Taiwan och Korea. Det viktigaste är ju att kroppen kan ta till sig näringen i plantan och därmed kunna använda den för respektive ändamål. 

Hippokrates sade en gång: Det finns två saker, vetenskaplig lära och opinion: det förra skapar kunnighet, det senare skapar okunnighet.

______________________________

DISEASE PREVENTION AND TREATMENT BY LIFE EXTENSION FOUNDATION, PAGE 859.

Många rapporter har kommit från japanska vetenskapliga studier, som bl.a. följde strålningskatastrofen som var resultatet av atombomberna som släpptes på städerna Hiroshima och Nagasaki, år 1945.

I en rapport till the General Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan gällande en tidig studie av djur, meddelades att chlorella (8 gram per dag) höjde avgiftningen av kadmium, trefaldigt i avlämningen och sjufaldigt i urinen.

Andra vetenskapsmän från Japan visade på att chlorella hjälpte kroppen att avgiftas från uranium och bly (Horikoshi et al., 1979). Chlorella hade en fullkomligt avgiftande effekt på liknande ämnen såsom dioxin och polyklorerade bifenyler (PCB är kemiska ämnen som används i plaster, isolering och eldsläckare med möjlighet att orsaka cancer och leverskador).

Andra forskningsresultat visar på att chlorella avgiftar kroppen från kvicksilver i kroppen, orsakade av borttagning av amalgamfyllningar. Ett flertal tandläkare i världen rekommenderar chlorella till många av sina patienter som de utför borttagning av amalgam på (liksom till sig själva och deras personal som utsätts för daglig förgiftning av kvicksilver vid amalgambehandling) (O’Brien 2001)

NYHETSBRFEV NR. 20

Kronisk konstipation, gifter i tarmar och magsäck och ojämn mag-tömning, har viktig negativ påverkan på befolkningen i världens industriländer, inte minst då man blir äldre. Få människor tänker på att det är viktigt att man tömmer magen lika många gånger per dag som man intar en måltid. spm utgör ett bidrag till långsammare åldrande, viktbalansering och god hälsa totalt sett.

Det innebär egentligen att tarmen aldrig bör innehålla mer än två måltider åt gången. Detta förhållande passerar oftast av okunnighet och är oftast obemärkt av människan vilket är en stor orsak till risken för sjukdomar och för tidigt åldrande.                                                                                       Det innebär också att hård avföring, gasbildning och förstoppning kan orsaka övervikt, dålig andedräkt, andningsbesvär, dålig kroppsodör,, huvudvärk, akne, trötthet, magsveda med fler besvär. Trots att det kan vara en långsam process, så kan åravis av konstipation medföra förgiftning av glödströmmen; till försämrade  leverfiktioner och låg energinivå;  till bort-opererande av gallblåsan; till utveckling av pankreatis (bukspottsjukdom), för högt blodtryck, hyperglykemi (för hög blodsockernivå i blodet.

Vid ovanstående problem, bildas plack längs med tarmväggarna, medförande förgiftningar av dem liksom förruttnelser i tarm-fickorna,  vilket allt i sin tur innebär en vistelse för virus, parasiter, bakterier och bildning av sjukdomar.

Det fiberrika materialet i Chlorella pyrenoidosa som innehåller det aktiva ämnet sporopollenin, stimulerar och gradvis förstärker tarmfloran, främjar tarmmekanismen, främjar och normaliserar avföringen och kan eliminera konstipation.                                 Förutom att chlorella innehåller matenzymer, multiplicerar den även med ca 4 gånger de hälsosamma bakterierna laktobaciller, streptokocker och bifidus i tarmfloran, vilket innebär en förbättring av matsmältningen och hjälper mot konstipationsproblem. Med andra ord medför chlorella pyrenoidosa en balanserad tarmrörelse vilket är viktigt för kroppens och själens välbefinnande.

PdD, RPh EARL MINDELL’S SUPPLEMENT BIBLE, OAGE 24). 

Japanska forskare upptäckte nyligen att chlorella kunde höja blodnivåerna av proteinet albumin. Albumin är en av kroppens mest kraftfulla antioxidanter liksom även dess huvudsakliga transportsystem, som för vitaminer, mineraler, fettsyror, hormoner och andra viktiga ämnen genom kroppen.

Albumin är även instrumentet som för gifter från celler och in till levern där de bryts ned och senare lämnar kroppen. Utan att ha tillräckliga nivåer av albumin, har njurar, lever och även andra vitala organ inte möjlighet att utföra sitt arbete och då arbetar inte immunförsvaret effektivt.

Ett flertal studier har dokumenterat att en låg nivå av albumin är ett tecken på allvarlig sjukdom såsom cancer och eller hjärtproblem. De har påpekat att noggranna studier har visat att ett förhöjande av albuminnivåer både kan förhindra cancerförändringar och förlänga de mänskliga cellernas livslängd.

Dessa studier har utförts både på människor och djur i dagens läge.

Vad som gör det klarare i uppfattningen om chlorella är att algen har en stark cellvägg och är även en definierbart äkta cellkärna och därmed har ett mer utvecklat bestånd av en näring som människor och djur kan ta upp i respektive kroppssystem. Den kan därmed offerera en jämförbart betydande förhöjd kvalitet av RNA/DNA som utgör vår cellnäring. Denna aspekt på dess RNA/DNA i chlorella tillväxtfaktor (CGF) stärker immunsystemet genom att förbättra aktiviteten hos T- och B-celler och makrofager som motverkar bl.a. cancer och andra cellulärt skadegörande ämnen.      

Chlorella pyrenoidosa Tillväxtfaktor ( C G F ) 

Dr. Fujimaki som arbetade vid People’s Scientific Research Center vid Koganei i Tokio, upptäckte en fysiologiskt aktivt substans som accelererar tillväxten och utveckling av nya celler i chlorellas organismer som kallades chlorella tillväxtfaktor eller förkortat för C G F.

Denna aktivt aktiva substans är unik och endast producerad i processen av snabb multiplikation med fotosyntesen. Strukturen hos CGF är ganska komplex. Den består av en nukleidpeptid (cellkärnepeptid) som innehåller svavel, polysackarider och andra substanser. Nukleidens huvudsakliga sockerelement är glukos men innehåller även mannos, ramnos, arabinos, galaktos och xylos.

Peptidens aminosyrestruktur innehåller glutaminsyra, aspartinsyra, alanin, serin, glycin och prolamin

CGF innehåller även proteiner, vitaminer och nukleinsyrerelaterade substanser som DNA/RNA.

Om man tar 1 gram chlorella till varje måltid ( 5 x 200 mg) så är innehållet bara ca 667 mg protein men det innehåller 29,5 mg RNA och 2,8 mg DNA vilket hjälper till att skydda cellerna och höja energinivåerna. Dr. Benjamin Frank ( den ”förste” läkaren) pekade på RNA som den första antiåldrandefaktorn.

Dr. Frank, författare till boken ”The No-Ageing Diet”, påpekade att mänsklig RNA/DNA – produktion progressivt saktar av alltefter som man blir äldre vilket resulterar i lägre vitalitetsnivå och ökad mottaglighet för sjukdomar av olika slag. Han rekommenderade därför ett rikligt intag av föda rik på nukleinsyror.

Nukleinsyror är viktiga för överlevnaden eftersom de finns i cellerna. Det är denna nukleinsyra som kontrollerar reproduktionen av nya celler, celldelning, celltillväxt och energiproduktion. Polysackarider är effektiva med att stimulera immunsystemet.

CGF är den mest värdefulla substansen i chlorella och finns endast i chlorella vilket kan vara en bidragande orsak till att den utgör den mest populära hälsofödan i Japan idag.

Utförda analyser av chlorella visar på 3 % RNA och 0.3 % DNA vilket skulle göra chlorella till ett av de rikaste födoämnen med nukleinsyror.

RNA/DNA i chlorella tillväxtfaktor (CGF) stärker immunsystemet genom att förbättra aktiviteten hos T- och B-celler och makrofager som motverkar bl.a. cancer och andra cellulärt skadegörande ämnen.

Chlorella förser oss med en mängd vitaminer, mineraler, aminosyror och fettsyror och är, inte minst viktigt att nämna, den rikaste källan till klorofyll av alla plantor på jorden.

Även om allt detta är välgörande, så är dock den mest värdefulla substansen i chlorella den som kallas CGF eller chlorella tillväxtfaktor.

CGF är ett nukleid/peptidkomplex utvunnet från ett varmvattenextrakt av chorella. Det består mest av derivat från nukleinsyror. Forskare har upptäckt att CGF har producerats under den intensiva fotosyntesen som tillåtit chlorella dess snabba tillväxt. Varje cell delar sig i fyra nya celler under ca 20 timmar och CGF understödjer denna snabba reproduktionstakt.

Experiment som gjorts med mikroorganismer, djur och barn har visat att CGF understödjer tillväxt snabbare än normalt, utan att ge biverkningar och på vuxna, visar den sig stärka RNA/DNA-funktioner som är ansvariga för produktion av proteiner, enzymer och energi på cellnivå, stimulans till läkning av vävnader och cellernas skydd mot många giftiga substanser.

Dr. Benjamin Frank, författare till The No-Ageing Diet, påstod att kroppens egenproduktion av RNA/DNA avtar med åldern vilket resulterar i lägre vitalitet och ökad sårbarhet mot olika sjukdomar. Innan chlorella blev känd som en viktig källa till nukleinsyror rekommenderade Dr. Frank en diet, rik på just nukleinsyror för att bemöta åldringsprocessen.

Dr. Minchinori Kimura från Japan fann nivåer på 10 % RNA och 3% DNA i chlorella vilket skulle göra denna alg till den rikaste nukleinsyresubstansen på jorden. Med regelbundet användande kan chlorella understödja reparation av skadat genetiskt material i cellerna samt utgöra ett gott hälsoskydd, vilket får åldringsprocessen att utvecklas långsammare.

Nukleinsyror, under förbränning och assimilation, bryts ner och kombineras med andra näringsämnen såsom vitamin B12, peptider och polysackarider. Det betyder att föda rik på DNA och RNA som vi äter inte direkt byter ut mänskligt cellulärt DNA och RNA, men i kombination med aminosyror understödjer dessa cellulära syror omedelbart ”byggklossarna” i kroppen för att kunna reparera det genetiska materialet.

När man åldras försvagas effekten av cellprocessen. Cellväggen som reglerar fluiditet, upptagning av näring och utdrivande av avfall, blir funktionellt nedsatt. Näringsintaget blir mindre effektivt och mer avfallsämnen stannar kvar i cellerna. Detta leder till en ökad försurning i kroppen vilket favoriserar många olika kroniska och genetiska sjukdomar.

Då vi tillför kroppen tillfredsställande mängder av föda rik på RNA/DNA för att skydda våra egna cellulära nukleinsyrer, fortsätter cellväggen att fungera effektivt med att hålla cellerna rena och välnärda.

Då vårt RNA/DNA är i gott skick och har förmågan att fungera på ett effektivt sätt, kan vår kropp uppta näring, göra av med gifter och undvika sjukdom. Cellerna kan då reparera sig själva och stärker kroppens energi och vitalitet.

Vad skiljer chlorellaextrakt från tabletter ?

Chlorellatabletter och pulver innehåller alla delar av chlorellas cell. Extraktet innehåller endast det innersta av cellen. CGF innehåller inte den yttre cellväggen eller klorofyll, som anses vara mest effektivt på att avgifta kroppen från toxiner och understödja tarmhälsan. Sålunda är tabletterna idealiska då man önskar åstadkomma mild avgiftning, tarmrening, understöd av immunsystemet och ett grundläggande hälsounderhåll.

Extraktet eller CGF innehar 15 gånger mer kraft i relation till chlorellatabletter/pulver. Många år av forskning visar att tillväxtfaktorns styrka befinns i dess möjlighet att understödja immunsystemet. Sålunda är en kombination av chlorellatabletter/pulver och CGF det mest effektiva och därmed det mest välgörande för personer med olika hälsoproblem.

SLUTORD

IMG_0286

IDAG VET VI ATT FÖR MYCKET TUNGMETALLER I KROPPEN KAN ORSAKA DIVERSE PROBLEM OCH SJUKDOMAR. INFLAMMATIONER SKAPAR RISK FÖR DESSA SJUDOMAR OCH DESSA INFLAMMA-TIONER UPPSTÅR GENOM FÖR MYCKET FÖRGIFTNING AV TUNGMETALLER I KROP-PEN.                                       DET ÄR SÅLEDES VIKTIGAST ATT MAN DAGLIGEN AVGIFTAR KROPPEN FRÅN DEN MÄNGD AV TUNGMETALLER SOM FINNS I VÅR MILJÖ, MAT OCH VATTEN  OCH MED HJÄLP AV DAGLIG RENING, KAN MAN UNDVIKA MYCKET PROBLEM OCH I STÄLLET FÅ EN BÄTTRE KROPPSLIG BALANS.

SJUKDOMAR GENOM INFLAMMATIONER SOM ORSAKAS AV FÖR MYCKET TUNGMETALLER ÄR ÅDERFÖRKALKNING, DIABETES, ASTMA, HÖGT BLODTRYCK, ARTRIT, KOLLIT OCH HEPATIT, LIKSOM EN MÄNGD ANDRA DEGENERATIVA SJUKDOMAR SAMT CANCER.

NÄR DEN TOXISKA NIVÅN AV TUNGMETALLER  BLIR FÖR HÖG OCH DÄRMED KRITISK, SKER EN OBALANS I OMVANDLINGEN AV FETTYSYRORNA OMEGA-3 OCH OMEGA-6 I CELLMEMBRANEN  OCH TRIGGAR IGÅNG INFLAMMATIONER.                              DÄRTILL OCH TACK VARE NATUREN HOS DESSA TUNGMETALL-ER, BLOCKERAS VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN FRÅN ABSORBERING OCH ASSIMILERING . ENZYMERNAS AKTIVITET ÄR OCKSÅ BEROENDE AV KOFAKTORER HOS NÄRINGSÄMNEN SÅSOM MAGNESIUM OCH ZINK. TOXISKA METALLER SÅSOM SPECIELLT KVICKSILVER BLOCKERAR ABSORBERING OCH ASSIMILERING AV DESSA NÄRINGSÄMNEN OCH KAN DÄRTILL PÅVERKA ENZYMAKTIVITETEN NEGATIVT.                                                       TOXISKA TUNGMETALLER KAN ÄVEN FÖRÄNDRA PRODUKTIVI-TETEN AV GLA, DGLA OCH AA OCH MINSKA PRODUKTIONEN AV PRO-INFLAMMATORISKA MEDIATORER OCH FÖRSÄMRA SJUK-DOMSSYMTOM SÅSOM VID ARTRIT OCH ASTMA.                                             ATT UTSÄTTA SIG FÖR KADMIUM ÖKAR RISKEN FÖR IHD (ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM) OCH FÖR HÖGT BLODTRYCK, VILKA BÅDA ÄR INFLAMMATORISKA TILLSTÅND.

SÅLEDES, BÖR MAN DAGLIGEN AVGIFTA SIG FRÅN TOXISKA TUNGMETALLER FRÅN VÅR MILJÖ SOM ORSAKAR INFLAM-MATION OCH DÄRMED ORSAKAR SJUKDOMAR.                           DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT MAN DAGLIGEN INTAR:                                                        CHORELLA ( PYRENOIDOSA/SOROKINIANA) AV HÖGSTA, MÖJLIGA KVALITET. CHLORELLA AV HÖG KVALITET BINDER TUNGMETALLER SÅSOM ARSENIK, KVICKSILVER, KADMIUM OCH BLY OCH FÖR DESSA GIFTER EFFEKT UR KROPPEN – ALLT UTAN RISK ELLER ATT ÅTERABSORBERA DESSA I MAGE, TARM OCH KROPP.

Solen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *